Pesten en geweld

Wat kan je doen bij pesterijen en geweld op het werk?

De wetgeving over welzijn op het werk voorziet in een aantal preventieve maatregelen die pesterijen of geweld op het werk moeten voorkomen. Ook is voorzien in bemiddelingsmogelijkheden.


Wanneer je als werknemer het slachtoffer meent te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan je je richten tot de preventieadviseur psychosociale aspecten (intern of extern) of de vertrouwenspersonen. Zij geven raad en kunnen eventueel bemiddelen.


Als het probleem niet opgelost is na deze interne procedure in de onderneming, kan je als slachtoffer een ‘met redenen omklede klacht’ indienen. Hierdoor wordt de aangesproken instantie verplicht de zaak officieel te onderzoeken en een verslag op te stellen.


Als slachtoffer kan je de rechtbank verzoeken dat ze beveelt een einde te stellen aan het geweld, de pesterijen of het ongewenst seksueel gedrag.

Wat is de taak van de werkgever?

Je werkgever is verplicht een preventieadviseur psychosociale aspecten aan te stellen. Die is onder meer gespecialiseerd in psychosociale aspecten van het werk, zoals onder meer geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


Je werkgever moet ook preventiemaatregelen nemen tegen de psychologische belasting op het werk. Hieronder valt geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. 


Als je werkgever kennis krijgt van een geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, is hij verplicht maatregelen te treffen. Het arbeidsreglement bevat hierover bepalingen.

Discriminatie op het werk

Wat is discriminatie?

Discriminatie is de verschillende behandeling van twee personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. De antidiscriminatiewet legt hiervoor criteria vast en verbiedt een verschillende behandeling die niet objectief of redelijk is.


Er is een onderscheid tussen directe en indirecte discriminatie:

  • Er is sprake van directe discriminatie wanneer iemand in een vergelijkbare situatie ongunstiger behandeld wordt en er geen objectieve of geldige reden is om dat te doen. 
  • Men spreekt over indirecte discriminatie wanneer een op het eerste zicht neutrale maatregel, maatstaf of handelswijze een persoon of groep personen kan benadelen zonder dat daar een geldige rechtvaardiging voor is.


Als je denkt het slachtoffer te zijn van discriminatie, bv. tijdens een sollicitatiegesprek of in de onderneming, kan je hiertegen verzetten.

Je staat niet alleen. Als lid van het ACV kan je terecht bij:


  • ACV-samenwerkers. Zij bieden je een luisterend oor, geven tips en informatie, en kunnen doorverwijzen naar de bevoegde dienst of instanties. Je vindt ze in elke regio. Je contacteert hiervoor je plaatselijke ACV-dienstencentrum.
  • Unia is bevoegd is voor alle klachten op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming. Je kan bij Unia een melding of klacht indienen.
  • Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is bevoegd voor alle discriminatieklachten op basis van geslacht (met inbegrip van zwangerschap, bevalling, moederschap en geslachtsverandering) op het vlak van werk, goederen of diensten, .... Het Instituut behandelt ook klachten over discriminatie tegen transgenders en kwesties zoals seksuele intimidatie en/of psychisch geweld op basis van geslacht.