Tijdskrediet en thematisch verlof

Ouderschapsverlof

Je kan je ouderschapsverlof als volgt opnemen:

 • Volledig: voor een periode van 4 maanden
 • Halftijds: 8 maanden
 • 1/5: 20 maanden
 • 1/10: 40 maanden


Het recht geld tot het kind 12 jaar is (voor een kind met handicap tot 21jaar).

Je moet wel 12 maanden onder contract zijn bij je werkgever


Je hoeft het ouderschapsverlof niet aaneengesloten op te nemen, maar kan de periodes splitsen. Na akkoord van je werkgever kan je voltijds en halftijds ouderschapsverlof ook flexibelof in kortere periodes opnemen.  Als je ouderschapsverlof wil opnemen, moet je 2 zaken in orde brengen: je werkgever vooraf informeren en je aanvraag bij de RVA in orde brengen.


 • Je informeert je werkgever minstens 2 en maximum 3 maanden vooraf, bij voorkeur met aangetekende brief. Vermeld hierbij begin- en einddatum van je ouderschapsverlof en de vorm waarin je het verlof zal opnemen (voltijds, halftijds, 1/5). Bezorg je werkgever ook een bewijs van geboorte of adoptie.


 • Voor je uitkering dien je ook een aanvraag bij de RVA (web). Dat doe je ten laatste 2 maanden na het begin van het ouderschapsverlof. Als je je ouderschapsverlof opsplitst, kan je bij het indienen van elke aanvraag een ander regime kiezen (voltijds, halftijds, een vijfde of een tiende). Per aanvraag kan je maar één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof aanvragen.

Palliatief verlof

Heb je tijd nodig om iemand bij te staan die palliatieve zorgen nodig heeft, dan kan palliatief verlof opnemen. Dit is een vorm van thematisch verlof.


Als thematisch verlof

 • Je kan voltijds stoppen met werken, halftijds of in 1/5 gaan werken.
 • Het palliatief verlof kan 2 keer met 1 maand verlengd worden.

Er is geen anciënniteitsvoorwaarde. Wil je palliatief verlof met 1/5 opnemen, dan moet je wel voltijds tewerkgesteld zijn. Voor een halftijdse onderbreking volstaat dat je voor 3/4 werkt.


Als tijdskrediet met motief zorg

Een tweede optie is om tijdskrediet met motief zorg op te nemen. Het gaat om verschillende rechten en je kan tijdskrediet en thematisch verlof dus cumuleren. Vaak wordt eerst thematisch verlof opgenomen, gevolgd door tijdskrediet. 


Aanvraag

1. Breng je werkgever op de hoogte

 • Bij palliatief verlof heb je geen voorafgaande toestemming van je werkgever nodig.
 • Je hebt wel altijd een attest of getuigschrift van een arts nodig. De dokter verklaart dat je bereid bent hulp te bieden aan een persoon die ongeneeslijk of terminaal ziek is.  De persoon die hulp nodig heeft, hoeft geen direct familielid te zijn.
 • Het palliatief verlof begint op de eerste dag van de week die volgt op de dag waarop je het getuigschrift van de dokter aan je werkgever afgeeft.


2. Vraag je uitkering aan bij de RVA

 • Voor je uitkering dien je de aanvraag bij de RVA in. 


Loon en uitkering

Tijdens het palliatief verlof krijg je geen wedde, wel een uitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitaire vergoeding. Dat wil zeggen dat ze niet berekend wordt op basis van je loon.

Landingsbanen

Landingsbanen geven werknemers het recht hun arbeidsduur met 1/5 of tot een 1/2 te verminderen. Een RVA-uitkering vult het deeltijdse loon aan. De 1/5 loopbaanvermindering neem je normaal op in twee halve dagen of een volledige dag per week.Goed om weten

 • Voor een 1/5 landingsbaan moet je gedurende de 24 maanden die de aanvraag voorafgaan voltijds tewerkgesteld zijn geweest. Heb je 2 deeltijdse tewerkstellingen, dan telt dit ook. Kies je voor 1/5 vermindering, dan moet je dit recht voor minstens 6 maanden opnemen.  
 • Voor de 1/2 landingsbaan moet je gedurende de 24 maanden die je aanvraag voorafgaan minstens in een regime van 3/4e van gewerkt hebben. Bij een 1/2 mindering, dan geldt een minimumtermijn van 3 maanden.
 • Bezorg altijd een aanvraagformulier aan de RVA, ook als je in een onbetaalde landingsbaan stapt. Zo blijven je rechten gevrijwaard en kan je later beroep doen op je uitkering.


Sociaal akkoord 2021-2022

Op 15 juli ondertekenden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de cao's die uitvoering geven aan het sociaal akkoord 2021-2022 in de privésector.

Dit akkoord legt de basis voor de invoering van landingsbanen vanaf 55 jaar voor zware beroepen en lange loopbanen en voor afspraken in de bedrijven in moeilijkheden of herstructurering.