Overlegorganen

Het sociaal overleg kan in ondernemingen in 2 verschillende overlegorganen plaatsvinden:

 • Comité PB of Comité voor Preventie en Bescherming op het werk: vanaf 50 werknemers
 • OR of ondernemingsraad: vanaf 100 werknemers


Elke 4 jaar zijn er sociale verkiezingen waar werknemers hun vertegenwoordigers in het Comité PB en OR kunnen kiezen. 

Daarnaast kan ook een syndicale delegatie of vakbondsafvaardiging actief zijn in je onderneming.

Maar wat wordt juist besproken op het Comité PB en de OR? Over welke zaken overlegt de syndicale delegatie met de werkgever?

Comité PB

Het Comité PB heeft als opdracht om het welzijn op het werk te verzekeren en ervoor te zorgen dat iedereen kan werken onder veilige en gezonde werkomstandigheden. 


Hier kan je als afgevaardigde onder meer werken aan:

 • een correcte toepassing van de wetgeving over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk
 • het voorkomen van arbeidsongevallen, beroepsziekten, stress en veiligheidsproblemen, pesten
 • het verbeteren van de werkomstandigheden, mobiliteit, ...
 • het goed functioneren van de preventiedienst
 • een correcte toepassing van de milieuwetgeving, brandveiligheid
 • de uitwerking van een beleid rond stress, psychosociale risico's, maar ook rond thema's als alcohol op het werk, oudere werknemers, …

Kris De Wilde

Bediende

Effectief

Carl Mertens

Bediende

Effectief

Sofie Noens

Arbeider

Effectief

Joris Cappaert

Arbeider

Effectief

Koen Van Puymbroeck

Arbeider

Effectief

Jozef Coveliers

Bediende

vervanger

Tony Danssaert

Arbeider

vervanger

Eric Meylemans

Bediende

vervanger

Nico De Ridder

Arbeider

vervanger

Geert D,hooghe

Arbeider

vervanger

Ondernemingsraad

Een onderneming of organisatie met minstens 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) oprichten. De OR vergadert maandelijks en heeft recht op informatie, toezicht en advies.Daarnaast heeft de OR een beperkte beslissingsbevoegdheid inzake de sociale ondernemingsaspecten.


Zo beslist de OR onder meer over het arbeidsreglement, de collectieve vakantiedagen, de uurroosters, ...

Een belangrijke bevoegdheid van de OR is het informatierecht over de economische en financiële toestand van de onderneming of organisatie.


Zo verkrijg je op regelmatige tijdstippen informatie over:

 • de financiële situatie
 • het personeelsbestand
 • de productiviteit
 • de toekomstperspectieven van het bedrijf

Koen Van Puymbroeck

Arbeider

Effectief

Joris Cappaert

Arbeider

Effectief

Robby Celen

Arbeider

Effectief

Paul Raeymaekers

Bediende

Effectief

Eric Meylemans

Bediende

Effectief

Tony Danssaert

Arbeider

vervanger

Nico De Ridder

Arbeider

vervanger

Geert D,hooghe

Arbeider

vervanger

Kris De Wilde

Bediende

vervanger

Glenn Tessens

Bediende

vervanger

Syndicale delegatie of vakbondsafvaardiging

De vakbondsafvaardiging of syndicale delegatie is de motor van de vakbond in een onderneming. Het is voor veel mensen het eerste aanspreekpunt met de vakbond, maar het is ook een belangrijke speler in het sociaal overleg binnen de onderneming.

 

Zo kan een werknemer die een conflict heeft met de werkgever, de hulp van de vakbondsafvaardiging inroepen. 

Daarnaast is het de delegatie die akkoorden afsluit over loonsverhogingen, premies, functieclassificatie, ploegenarbeid, overuren, inzet van uitzendkrachten, syndicaal onthaal van nieuwe werknemers en dit voor alle werknemers in de onderneming.


Om een vakbondsafvaardiging op te starten, moeten één of meerdere vakbonden een aanvraag indienen bij de werkgever.

Joris Cappaert

Arbeider

Effectief

Robby Celen

Arbeider

Plaatsvervanger

Koen Van Puymbroeck

Arbeider

Effectief

Nico De Ridder

Arbeider

Plaatsvervanger

Eric Meylemans

Bediende

Effectief

Paul Raeymaekers

Bediende

Plaatsvervanger